Axis Brigade Short Titles

Luftwaffe Fighter Forces

BrigadeShort Title
Jagdgeschwader 2 'Richthofen'jg2
I.Gruppe 2.Jagdgeschwader2jg1g
II.Gruppe 2.Jagdgeschwader2jg2g
Jagdgeschwader 3 'Udet'jg3
II.Gruppe 3.Jagdgeschwader (JG51)3jg2g
I.Gruppe 3.Jagdgeschwader3jg1g

Luftwaffe Bomber Forces

BrigadeShort Title
Kampfgeschwader 262jg26k
Kampfgeschwader 53 'Legion Condor'3jg53k

German Ground Forces

BrigadeShort Title
4.Panzer 1 Kampfgruppe (BlitzKader)4pdkg1
4.Panzer 2 Kampfgruppe4pdkg2
3.Panzer 1 Kampfgruppe3pdkg1
3.Panzer 2 Kampfgruppe3pdkg2
16.Infanterie 1.Kampfgruppe16idkg1
16.Infanterie 2.Kampfgruppe (250 Hispana)16idkg2

German Armoured Forces

BrigadeShort Title
4.Panzer 3.Kampfgruppe (Armored)4pdkg3
3.Panzer 3.Kampfgruppe (Armored)3pdkg3
16.Infanterie 3.Kampfgruppe (Armored)16idkg3

German HQ ARMY Supply Division

BrigadeShort Title
4. Panzer-Division4pzd
3. Panzer-Division3pzd
16. Infanterie-Division16id

German Paratrooper Forces

BrigadeShort Title
2. Fallschirmjäger-Division2fjd
2. Fallschirmjäger 1.Gruppe2fjdg1
2. Fallschirmjäger 2.Gruppe2fjdg2
1. Fallschirmjäger-Division1fjd
1. Fallschirmjäger 1.Gruppe1fjdg1
1. Fallschirmjäger 2.Gruppe1fjdg2

Kreigsmarine Forces

BrigadeShort Title
1. Angriffsdivision1agd
8. Zerstörerflottille8zf
5. Zerstörerflottille5zf
2. Angriffsdivision2agd
4. Zerstörerflottille4zf
6. Zerstörerflottille6zf